Forretningsbetingelser

Nærværende generelle forretningsbetingelser sætter rammen omkring forholdet mellem dig som Forretning og Yourpay som din betalingsløsning. Forretningsbetingelserne gælder for alle forretninger, der modtager kortbetaling gennem Yourpays betalingssystem.

Definitioner:

Kortudsteder: Forskellige danske banker, som sammen med Kortorganisationen har udstedt kreditkortet.

Kortholder:  Den forbruger, som betalingskortet tilhører.

Kortorganisationerne: Visa og Mastercard

1.  AFTALEN MED YOURPAY

Forretningen får ved indgåelse af en aftale med Yourpay mulighed for at modtage betalinger gennem Yourpay.

Servicen udbydes gennem enten en integration, software som kommunikerer med Yourpay eller ved brug af en af Yourpays betalingsterminaler.

Efter aftaleindgåelse yder Yourpay følgende ydelser til Forretningen: behandling af autorisationsforespørgsler, registrering, behandling af kortbetalinger, registrering af betalingsinformation, udbetaling af gennemførte betalinger samt behandling af indsigelser fra kortudsteder og kortholder.

Yourpay er godkendt under Finanstilsynet FT-nr. 21187 samt licenseret hos Visa og Mastercard gennem et indløsende samarbejde.

Yourpay er PCI Compliant gennem en IT-sikkerhedsvirksomhed

2. ANSØGNING OM EN BETALINGSLØSNING HOS YOURPAY

Efter ansøgningen til en betalingsløsning er afgivet, skal forretningen igennem et oprettelsesflow, herunder indsendelse af relevant KYC-dokumentation, før betalingsløsningen kan tages i brug.

Hvilke betalingsmidler forretningen ønsker at anvende vælges af forretningen i oprettelsesflowet.

Yourpay kan ikke idriftsætte aftalen, før forretningen har indsendt al påkrævet dokumentation, og Yourpay har foretaget en kredit- og risikovurdering af forretningen.

Forretningen får ved ansøgning adgang til Yourpays administrationssystemsamt udstedt et testforretnings–ID således, at forretningen har mulighed for at installere modulet på hjemmesiden og foretage de indledende tests af Yourpays betalingsløsning. Et testforretnings-ID er ikke ensbetydende med en aftale.

Aftalen mellem forretningen og Yourpay træder i kraft straks efter Forretningens ansøgning er godkendt. Forretningen informeres gennem udstedelse af et aktivt forretnings-ID.

Grundlaget for aftalen er nærværende forretningsbetingelser, ansøgningen herunder indsamlet KYC-dokumentation samt Kortorganisationernes regelsæt.

Aftalen hviler til enhver tid på en acceptabel kredit- og risikovurdering af Forretningen samt dennes ejerkreds. Yourpay har i forbindelse med kredit- og risikovurdering ret til at indhente yderligere oplysninger omkring selskabet og dennes ejer, herunder forespørge VMAS og MATCH for eventuelle tidligere registreringer. Samt til enhver tid bede forretningen omkring nødvendige oplysninger til brug for en løbende vurdering.

Som led i kredit- og risikovurdering forbeholder Yourpay sig ret til uanmeldt at foretage en fysisk inspektion af forretningens lokaler samt lager, herunder forretningsgange, data og servere. Eventuelle omkostninger afholdes af forretningen.

Yourpay har til enhver tid ret til at afvise en ansøgning hvis kredit- og risikovurdering af forretningen falder uden for Yourpays risikoappetit.

Nærværende aftales vilkår er til enhver tid forretningens eget ansvar at overholde og Yourpay indestår ikke for, at forretningen opfylder aftalens betingelser.

3. ÆNDRINGER I AFTALEFORHOLDET

Ved væsentlige ændringer i forretningsforhold, skal dette straks meddeles Yourpay skriftligt. En væsentlig ændring består af, men er ikke begrænset til, enhver ændring i ejerkreds, bestyrelse eller direktion, registreringsnummer, virksomhedsformål, adresse, kontaktinformationer samt væsentlige ændringer i varesortiment.

Ved væsentlige ændringer af forretningsforhold, foretager Yourpay en ny kredit- og risikovurdering af forretningen. I den forbindelse forbeholder Yourpay sig ret til at ændre aftalens vilkår, såfremt ændringen resulterer i en anden kredit- og risikovurdering.  Ændringen meddeles forretningen skriftligt med et varsel på 30 dage.

Yourpay forbeholder sig ret til med øjeblikkelig virkning at ophæve aftalen såfremt risikovurderingen i en væsentlig grad ændres uden dette er meddelt Yourpay med varslet defineret i pkt. 3.

4. PRIS

Forretningens pris er aftalt særskilt mellem Yourpay og Forretningen, og vil fremgå af Yourpays administrationssystem. Alle gebyrer modregnes løbende i forretningens udbetalinger.

Alle priser er opgivet eks. momsafgifter og skatter.

Såfremt forretningen opkræver gebyret for en transaktion hos kortholder, skal dette fremgå tydeligt for kortholder. Det er til enhver tid forretningens ansvar at holde sig orienteret om nationale såvel som internationale regler for opkrævningen af transaktionsgebyret hos kunden, samt at overholde disse.

Hvis forretningen vælger at opkræve gebyret hos kunden, opkræver Yourpay gebyrsatsen af det fulde beløb, som opkræves hos kunden.

Yourpay har ret til med 30 dages varsel at ændre forretningspris for brugen af betalingssystemet. Prisstigninger vil blive varslet til kunden ved udsendelse af en e-mail til den af kundens kontaktperson oplyste e-mailadresse. Yourpay er forpligtet til at orientere Forretningen bedst muligt om prisændringer og varsel om prisændringer.

Forretningen kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning i forbindelse med varsel af prisstigninger. Såfremt Forretningen ikke, inden prisstigningerne har fundet sted, har opsagt aftalen, er Forretningen underlagt Yourpays prisstigning.

Yourpay er berettiget til, med øjeblikkelig virkning at ændre gebyrsatser, såfremt det skyldes globale tilpasninger fra Yourpays leverandører, herunder banker, finansielle regler og Kortorganisationerne.

5. UDBETALING SAMT ROLLING RESERVE

Udbetaling for gennemførte transaktioner sker efter fradrag af gebyr, krediteringer, indsigelser, bøder samt eventuelle reserver.

Udbetalingen frigives efter den i aftalen definerede periode. Det aftalte antal dage tælles som bank dage jf. Finansrådets optegning.

Forretningen kan til enhver tid hente en udbetalingsoversigt i Yourpays administrationssystem og har pligt til inden for rimelig tid at afstemme samt reklamere ved eventuelle uoverensstemmelser.

Yourpay tilbageholder som udgangspunkt ikke en rolling reserve på forretninger kategoriseret som værende af lav risiko.

Yourpay kan anmode om rolling reserve, hvor forretningen i kredit og risikovurdering vurderes at sælge særligt risikobetonede produkter, hvor forretningen modtager et stigende antal indsigelser samt, hvor forretningen ej er i stand til at fremvise dokumentation for levering af solgte ydelser.

Yourpay forbeholder sig ret til på forretningens Yourpay-konto at kræve rolling reserve med tilbagevirkende kraft, såfremt Yourpay iht. normal praksis finder dette nødvendigt.

6. KREDITERING

Forretningskreditering af en transaktion til kortholder må kun ske til hel eller delvis udligning af en tidligere gennemført kortbetaling og må aldrig overstige den oprindelige transaktionsværdi.

Forretningen skal anvende samme kort til kreditering, som blev brugt til gennemførelsen af ordren og må alene gennemføres gennem Yourpay såfremt den oprindelige transaktion er gennemført gennem Yourpay.

7.VALUTA

Yourpay tilbyder modtagelse af betalinger i verdens mest gængse valutaer. Valutaberegningskursen, der anvendes, hentes dagligt fra Danmarks Nationalbanks hjemmeside, men skal udelukkende ses som vejledende.

Yourpay kan ikke stilles ansvarlig såfremt der måtte opstå kurstab ved anvendelse af Yourpay.

8. INDSIGELSER

En kortholder har til enhver tid ret til at foretage en indsigelse mod en transaktion håndteret gennem Yourpay.

En indsigelse kan være resultatet af, at varen ikke er leveret, at beløbet ikke er refunderet ved en annulleret eller returneret ordre, at varen ikke lever op til kundens forventning eller på grund af svindel med kortholders kreditkort.

Ved modtagelse af en indsigelse meddeles dette forretningen skriftligt pr. e-mail til den af forretningen angivne mail.

Indsigelser behandles ens, om disse indgives telefonisk eller på e-mail direkte til Yourpay eller gennem Kortudsteder eller Kortorganisationerne.

Ved en indsigelse er forretningen forpligtet til omgående på Yourpays anmodning at fremsende al relevant dokumentation vedrørende transaktionen. Såfremt forretningen ikke kan bevise sin ret overfor Yourpay, kan Yourpay vælge at returnere betalingen til kortholder samt pålægge forretningen et standardindsigelsesgebyr. Yourpays afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

Forretningen er til enhver tid forpligtet til at yde et højt serviceniveau således, at indsigelser så vidt muligt undgås.

Et højt antal indsigelser kan medføre ekstra gebyrer samt bøder fra Kortorganisationerne til Forretningen og Yourpay. Forretningen vil være ansvarlig for enhver bøde, som gives i forbindelse med indsigelser. Yourpay vil altid opkræve disse bøder direkte ved Forretningen.

9.DATABERIGELSE AF YOURPAY FRAUD-DETECTION

I forbindelse med Kundens brug af YourPay betalingssystem sendes der fra Kunden en række data som fortæller YourPay om Kundens slutkundes angivne data i forbindelse med betalingen. De af Kunden delte data gør ikke slutkunden identificerbar, men forbedrer Kundens brug af YourPay Fraud Detection. YourPay sammenholder de af Kunden leveret data vedrørende Kundens slutkunde, med data fra kortudstederen for hvorvidt disse stemmer overens.

Ud fra fremsendte data beregner Yourpay en statistik på risikoen for at der begåes økonomisk kriminalitet af Kundens Kunde.

Kunden har ikke krav på at kende den præcise beregningsmodel for Yourpays beregning, men Yourpay stiller så vidt mulig information til rådighed for Kunden.

De af Kunden delte data gør ikke Kundens slutkunde identificerbar, og er udelukkende til brug for en af Kunden databerigelse af Kundens YourPay Fraud-detection.

10.STATISTIK

Kunden har ved indgåelse af aftalen adgang til YourPay betalingssystem, og herunder også statistikker.

Valutaberegningskurser der anvendes, hentes dagligt fra Danmarks Nationalbanks hjemmeside, men skal udelukkende ses som vejledende.

Yourpay kan ikke stilles ansvarlig såfremt der måtte opstå fejlagtige beregninger i Yourpay betalingssystem.

11. OPPETID

YourPay bestræber sig på til enhver tid at have en så høj oppetid som muligt. Der kan, grundet internettets opbygning og struktur, ikke garanteres en oppetid. YourPay betalingssystems oppetid målt over tre måneder er under normale omstændigheder 99.99 %.

For at sikre ægtheden af målinger foretaget af Yourpay betalingssystems oppetid, har Yourpay hyret tredjeparts virksomheden Pingdom AB til hver minut at foretage oppetidsmålinger. Pingdom AB foretager oppetidsmålinger fra multiple målestationer i hele verden, hvorfor oppetiden af Yourpay betalingssystem udregnes.

Yourpay stiller, så vidt muligt, data til rådighed på hjemmesiden om oppetid.YourPay skal løbende sikre, opdatere og vedligeholde platformen, hvilket kan kræve kortvarige udfald eller forøget svarperioder.

Platformsvedligeholdelse sker normalt i tidsrummet 01:00 til 05:00, medmindre vedligeholdelsen ses som en nødvendighed for at sikre Kundens kunde bedst muligt. YourPay adviserer om vedligeholdelse og opdateringer, gennem servicemails 1-2 uger forinden opdateringen gennemføres.

YourPay kan ikke stilles til ansvar hvis systemet, mod forventning har uforudset nedetid, medmindre det skyldes grov uagtsomhed af YourPay.

12.SIKKERHED OG KRYPTERING

Enhver databehandling, herunder dataoverførsel i betalingssystemet fra Kunden til YourPay sker på SSL-sikret linjer, med et certifikat udstedt af den Amerikanske sikkerhedsvirksomhed COMODO.

Yourpays certifikat kan til enhver tid ses på www.yourpay.dk.

YourPay forpligter sig til at opbevare alle kortdata i krypteret form, således de ikke uden en hemmelig nøgle kan aflæses af udefrakommende.

13.BACKUP

YourPay og Yourpays samarbejdspartnere foretager løbende backup af alle data og systemer som drives af YourPay. Backuppen udføres, krypteres og opbevares efter overensstemmelse med betingelserne for VISA og MasterCards PCI-certificering. Kravene ifm. PCI-certificering kan læses på VISAs hjemmeside.

YourPay kan ikke stilles til ansvar for bortkomne data, men skal, så vidt det er muligt, genskabe alt bortkomne data. Kunden har ikke mulighed for at rette krav mod YourPay i anledning af datatab, eller utilgængelighed af data i YourPay betalingssystem.

Såfremt Kundens data bortkommer på baggrund af forhold, som YourPay ikke er ansvarlig for, herunder Kundens egne forhold, kan YourPay ikke være Kunden behjælpelig med reetablering af data. Kunden opfordres til selv at foretage løbende backup af sine egne data.

14.PASSWORDS

I forbindelse med ansøgning om Indløsningsaftale og oprettelse i YourPay betalingssystem, bliver kunden tildelt et brugernavn og kodeord, som kunden kan benytte når Kunden skal behandle betalinger ifm. indløsningsaftalen hos YourPay.

Kunden har til enhver tid selv ansvar for at vedligeholde og opretholde hemmeligheden om Kundens kodeord. Såfremt Kunden mistænker, tredjemand har fået kenskab til Kundens kodeord, og eller data skal Kunden straks informere YourPay herom.

YourPay har ved indgåelse af aftalen ret til at oprette et sporingsgrundlag af datatilgang gennem YourPay betalingssystem, når Kundens brugernavn og kodeord er benyttet. Hvis YourPay har mistanke om at Kundens brugernavn og kodeord er kendt af tredjemand, kan YourPay midlertidigt spærre loginnet, og orientere Kunden herom. Kunden vil herefter få udstedt nyt brugernavn og/eller kodeord.

Kundens brugerkonto er oprettet på grundlag af virksomheden, men tildelt én person. Kundens brugerkonto må ikke overdrages til tredjemand, og adgang hertil må ikke udleveres til tredjemand.

YourPay kan holde Virksomheden ansvarlig for enhver form for misbrug af adgang til Kundens brugerkonto. Såfremt der er tale om grov misbrug, kan YourPay i yderste konsekvens også holde Personen som Kundens login tilhører ansvarlig.

YourPay kan stille krav om længde og antal specialtegn i Kundens adgangskode, YourPay kan herudover kræve, at Kunden ændrer adgangskoden til brugerkontoen.

15.ANTIVIRUS

YourPay er forsynet med et af YourPay valgt, opdateret antivirusprogram og anti-malwareprogram.

Såfremt YourPay bliver orienteret af Google om at Kundens hjemmeside indeholder malware eller på anden måde udelukkes af Google søgninger, kan YourPay med øjeblikkelig virkning afbryde Kundens forbindelsen til betalingssystemet. Denne vil I så fald først blive genåbnet når Kunden overfor YourPay har bekræftet og påvist at Kunden har installeret, gennemsøgt og afsluttet et Anti-virusforløb, og Anti-malware forløb.

YourPay kan i så fald, ikke stilles til ansvar for enhver form for økonomisk tab Kunden måtte have ifm. at forbindelsen er afbrudt.

16.KONTROL AF SIKKERHED

YourPay og Yourpays platforme, gennemgår løbende sikkerhedstjek og sikkerhedstests, på baggrund af PCI-standarden. YourPay deler i forbindelse med sikkerhedstjek ikke Kundedata med tredjepart, men sikrer at YourPay betalingssystem lever op til de til enhver tid gældende godkendelser indenfor lovpligtige standarder.

Yourpays servere og netværk scannes løbende for usikkerheder, med henblik på at højne sikkerheden for Kunden, og hindre at tredjepart opnår uberettiget adgang og indtrængen I Yourpays platform.

17.MISBRUG

YourPay vil, så vidt muligt, optimere sikkerheden for at sikre enhver misbrug af ydelser, men kan ikke garantere, at misbrug og/eller utilsigtet indtrængen i Yourpays platforme ikke kan forekomme.

YourPay forpligter sig til hurtigst muligt at lukke enhver form for utilsigtet indtrængen, og orienterer officielle myndigheder, data myndigheder, finansielle myndigheder samt Kunden om at Kundens data kan være blevet kompromitteret, såfremt mistanke herom opstår.

Såfremt Kunden mistænker at der er foretaget misbrug, af ét eller flere kortdata, af YourPay betalingssystem eller at Kundens slutkundes kortdata er blevet misbrugt som følge af en betaling gennem YourPay, er Kunden forpligtet til at orientere YourPay herom hurtigst muligt.

Kunden skal orientere YourPay hvis Kundens egne IT-systemer og eller kildekode kan være blevet kompromitteret, hvorefter YourPay vil være Kunden behjælpelig med at sikre Kundens fremadrettede adgang til YourPay forbliver sikker.

Såfremt YourPay bliver bekendt med, at Kunden misbruger YourPay betalingssystem, overtræder sikkerhedsforskrifter og/eller retningslinjer udstedt af YourPay betalingssystem, eller som er i strid med Dansk lov, og/eller loven som er gældende i landet hvorfra betalingen gennemføres, kan YourPay hindre Kundens fortsatte brug af betalingssystemet. Såfremt YourPay finder det nødvendigt, for at opretholde sikkerheden, er YourPay også berettiget til at udelukke enkeltpersoner fra brugen af YourPay betalingssystem.

YourPay fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt Kunden ikke overholder sikkerhedsforskrifter og/eller retningslinjer som udstedes af YourPay.

18.VIDERESENDELSE AF KORTDATA

Kunden er ikke berettiget til at videresende og/eller opbevare rå kortdata som YourPay ikke har stillet til rådighed i forbindelse med Kundens slutkundes betalingsgodkendelse.

YourPay er i tilfælde heraf berettiget til at orientere relevante myndigheder og virksomheder, herunder YourPay samarbejdspartnere m.v. herom. YourPay kan ligeledes kræve dokumentation af Kunden på at Kunden har orienteret bestemte myndigheder, virksomheder og/eller betalingskortindehavere om at deres kortdata er blevet uretmæssigt opbevaret.

Såfremt Kunden ikke ønsker at stille dokumentationen til rådighed for YourPay, kan YourPay kræve sagen bragt for retten, samt orientere finans- og datatilsynet i Danmark om Yourpays mistanke om ulovlig opbevaring af kortdata med henblik på økonomisk kriminalitet begået af Kunden.

19.LOVLIGHED M.V.

YourPay overholder den til enhver tid gældende danske lovgivning for driften af virksomheden.

YourPay kan ikke stilles til ansvar overfor lovgivning i andre lande som Kunden er underlagt.

Kunden er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende danske og lokale lovgivning, samt Yourpays betingelser for brugen af YourPay betalingssystem. Herunder også regler for betalings-modtagere i PCI-standarden.

YourPay kan ikke gøres ansvarlig for lovligheden af Kundens brug af betalingssystemet og/eller indholdet af de, af Kunden indsendte data i forbindelse med betalingsløsningen. Det er Kundens eget ansvar at overholde lovgivning overfor Kundens kunder, myndigheder og tredjemand.

YourPay friholdes for ethvert krav fra Kunden, som tredjemand eller offentlige myndigheder måtte rejse mod YourPay i anledning af påstående krænkelser af tredjemandsrettigheder og/eller Kundens overtrædelse af gældende lovgivning eller betingelser stillet af YourPay. YourPay kan i så tilfælde med øjeblikkelig virkning hindre Kundens brug af YourPay betalingssystem.

Såfremt YourPay orienteres om at Kunden ikke overholder kortreglerne, har misbrugt kortdata eller at offentlige myndigheder stiller krav mod Kunden kan YourPay bremse udbetaling eller kræve sikkerhed i Kundens udbetaling, for at sikre YourPay mod økonomiske tab i forbindelse med eventuelle tvister mellem Kunden og tredjemand.

20.PRIS

Kundens pris aftales særskilt mellem YourPay og Kunden, og vil fremgå af YourPay betalingssystem når Kunden er logget på sit brugerlogin.

YourPay er berettiget til, med øjeblikkelig virkning at ændre gebyrsatser, såfremt det skyldes globale tilpasninger fra Yourpays leverandører, herunder banker, finansielle regler og VISA/Mastercard.

YourPay kan med 1 måneds varsel ændre Kundens abonnement for brugen af YourPay betalings-system.

YourPay er forpligtet til at orientere Kunden bedst muligt om prisændringer, og varsel om prisændringer. Kunden kan ikke stille krav til hvordan YourPay orienterer Kunden herom.

Kunden kan opsige sit abonnement med øjeblikkelig virkning i forbindelse med varsel af prisstigninger. Såfremt Kunden ikke, inden prisstigningerne har fundet sted, har opsagt sit abonnement er Kunden underlagt Yourpays prisstigning indtil Kundens aftale med YourPay udløber.

21.FAKTURERING

Kunden faktureres forud for abonnementsperioder.

Kunden modtager i forbindelse med opstarten på en faktureringsperiode fakturaen.

Abonnementsperioder løber som standard i minimum 12 måneder, men kan i visse tilfælde have en længere løbetid. Såfremt der aftales en længere løbetid, vil der blive udarbejdet et særskilt tillæg til Forretningsbetingelserne, som fastsætter Kundens abonnementsomkostning gennem hele perioden.

YourPay kan stille krav om at Kunden skal tilkoble sit betalingskort til YourPay betalingssystem, således at YourPay automatisk kan foretage opkrævninger på Kundens kreditkort i forbindelse med faktureringsperioder.

YourPay har ret til at foretage løbende tjek på Kundens betalingskort, herunder foretage reservationer på DKK 0,01 for at validere Kundens betalingskort.

YourPay skal frigive tidligere reservationer, inden ny reservation på Kundens kreditkort må foretages.

22.BETALINGSBETINGELSER

Fremsendte fakturaer har som udgangspunkt netto kontant som betalingsbetingelse, og YourPay kan foretage reservation på Kundens betalingskort indenfor 48 timer efter fremsendelse af fakturaen.

YourPay opkræver beløbet på Kundens betalingskort indenfor 8 dage efter reservation på Kundens betalingskort.

I tilfælde af udebleven, eller manglende dækning på Kundens betalingskort er YourPay berettiget til at opkræve en rente på 1,5 % per påbegyndt måned som fakturaer er overforfalden. Renten beregnes i givet fald af det fulde tilgodehavende fra forfaldsdatoen og indtil betalingen sker.

YourPay er berettiget til, såfremt det er muligt at opkræve dele af betalingen og/eller opkræve renten for at nedbringe sit samlet tilgodehavende ved Kunden.

YourPay er forpligtet til at orientere Kunden løbende om Kundens betalingsstatus og rente. Såfremt YourPay opkræver dele af beløbet undervejs, orienteres Kunden herom.

YourPay følger dansk lovgivning i forbindelse med rykkerskrivelse, herunder forbeholder sig ret til at opkræve rykkergebyr ved rykkerskrivelser.

Såfremt Kunden indenfor 8 hverdage ikke har opnået dækning på Kundens betalingskort, er Yourpay berettiget til øjeblikkeligt at afbryde eller kræve forudbetaling for tillægsservices, herunder afbryde Kundens brug af af Fraud-detection samt andre ydelser som Kunden har tilvalgt sit abonnement.

Såfremt Kunden ikke har betalt forfaldne fakturaer 90 dage efter afsendelse af første rykkerskrivelse er YourPay berettiget til at lukke Kundens brug af YourPay betalingssystem. YourPay er berettiget til at viderefakturere enhver form for omkostning YourPay måtte have i forbindelse med opkrævning og inddrivelse af Yourpays krav, herunder kortgebyr, vederlag, inkassomkostninger, rente m.fl.

Såfremt YourPay sender sit krav til Kunden, er Kunden forpligtet til at betale Yourpays omkostninger herfor.

23.SUPPORT

YourPay stiller, så vidt muligt, dokumentation og OSS (Ofte stillede spørgsmål) til rådighed for Kunden på Yourpays offentlige hjemmeside.

Hvis Kunden ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan YourPay kontaktes jf. Kundens indløsnings-aftale og herunder supportaftale.

Kunden er ved fuldt oprettet indløsningsaftale berettiget til gratis e-mail support, og i visse tilfælde gratis telefonsupport vedrørende Kundens abonnement, indløsningsaftale, YourPay betalingssystem, og ydelser som sker i forbindelse med YourPay betalingssystem.

Såfremt Kunden kontakter YourPay med ønske om support, vedrørende forhold, som ligger udenfor Kundens abonnement og/eller betalingsløsning, er YourPay berettiget til at opkræve Kunden vederlag for supporten.

Spørgsmål vedrørende betalinger og fakturaer bedes sendt pr. e-mail til: support@yourpay.dk.

24.KONTAKT TIL KUNDEN

Kunden er til enhver tid forpligtet og ansvarlig for at orientere YourPay, såfremt Kundens adresse, e-mail-adresse(r) og/eller øvrige kontaktoplysninger ændres.

YourPay opdateres én gang om måneden af Erhvervsstyrelsen om adresseændringer. Såfremt YourPay af Erhvervsstyrelsen orienteres om adresseændringer, som Kunden ikke selv har orienteret YourPay om, kan YourPay, uden Kundens samtykke opdatere Kundens adresseoplysninger hos YourPay med de, af myndighederne, oplyste oplysninger.

Kunden har ansvar for at YourPay, er i besiddelse af mindst én aktiv e-mail-adresse for Kunden eller for en af Kunden udvalgt repræsentant, som ofte kontrolleres for post.

YourPay er berettiget til at foretage digitale registeringer af elektronisk post, som for YourPay dokumenterer om Kunden har åbnet elektronisk post sendt af YourPay.

Kunden accepterer, at YourPay til den af Kunden oplyste elektroniske postkasse løbende sender post vedrørende ændringer og nyheder omkring YourPay.

Såfremt Kunden ikke ønsker henvendelser tilsendt ved elektronisk post, skal kunden skriftligt meddele YourPay dette. Der vil blive pålagt et gebyr for hver fremsendelse af korrespondance tilsendt på papir.

25.RETTIGHEDER

YourPay ejer alle ophavsrettigheder, herunder også alle rettigheder til kode som benyttes til opkobling til YourPay betalingssystem samt alt øvrigt materiale som stilles til rådighed for Kunden i forbindelse med adgangen til YourPay. Såfremt YourPay stiller fysisk udstyr til rådighed for Kunden, opretholder YourPay også alle rettigheder og ejerskab herfor, medmindre andet særskilt aftales.

Kunden opnår udelukkende en tidsbegrænset, og ikke eksklusiv adgang og/eller brugsret til kode og materiale fra YourPay. Kunden er ikke berettiget til at kopiere koden, og overtager ikke rettighederne til udleveret kode selvom det omskrives til andet kodesprog end det af YourPay anvendte format.

Kundens brugsret til kode, services og ydelser fra YourPay samt brug af Yourpays øvrige materiale er betinget af rettidig betaling af enhver form for udestående til YourPay og offentlige myndigheder.

Kundens krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

26.ANSVAR

Kunden og YourPay er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.

Såfremt Kunden er underlagt lovgivning i andet land end Danmark, er Kunden ansvarlig over for YourPay efter den danske og lokale lovgivning . Alle eventuelle tvistigheder mellem Kunden og YourPay afgøres dog efter Dansk ret, medmindre andet er fastsat ved lokal lovgivning og særskilt aftalt med Yourpay.

Yourpays erstatningsansvar over for Kunden kan, uanset graden af Yourpays uagtsomhed, herunder erstatningsansvar for skade, aldrig overstige et beløb svarende til det af Kunden betalte abonnementsvederlag for de seneste 3 måneder, før skaden indtrådte.

Yourpay kan envidere ikke drages til ansvar for Kundens indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til tab af indtjening, tabt avance, tab af goodwill og/eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført kunden af tredjemand, tab af data og øvrige følgeskader sket i forbindelse med brugen af Yourpay. Ansvarsfraskrivelsen gælder også Yourpays produkter i det omfang ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

27.FORCE MAJEURE

YourPay kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, nedetid, eller skade som Kunden måtte lide som direkte eller indirekte følge af at YourPay er ramt af force majeure.

Som force majeure henregnes krig, mobilisering, naturkatastrofer, lockout, strejke, brand, stormflod, tornado, flodbølge, kommunikationsnedbrud, lokale og globale restriktioner, virus- eller hackerangreb, uventet nedetid, servernedbrud, fejl i datakommunikation, strømsvigt eller anden form for force majeure fra Yourpays serviceleverandører.

YourPay skal så vidt muligt stille et offline datasystem til rådighed for Kunden, således Kundens betalinger kan registreres men først behandles efterfølgende. YourPay kan ikke stilles til ansvar for enhver brug eller tab som følge af brugen heraf.

28.AFTALEN OG ABONNEMENTETS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR

Aftalen mellem Yourpay og Kunden træder i kraft straks efter godkendelse af Kundens ansøgning og fornyes automatisk hver 12. måned, medmindre andet aftales særskilt.

Kundens indløsningsaftale og adgang til YourPay betalingssystem forlænges automatisk for 12 måneder, medmindre andet aftales særskilt.

29.OPSIGELSE

Kundens aftale kan opsige aftalen med én måneds varsel, til udløbet af en igangværende abonnementsperiode. Opsigelsen kan foretages digitalt.

Yourpay kan opsige Kundens indløsningsaftale med 1 månedes varsel, medmindre lokale forhold eller af Kunden grov misligholdelse af aftalen, gør sig gældende. I så fald kan Yourpay opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.

Såfremt Kunden ønsker at opsige aftalen, anses en opsigelse ikke som værende modtaget før Kunden fra YourPay har modtaget en bekræftelse på at henvendelsen er modtaget.

30.OPHÆVELSE

Såfrem Kunden væsentligt misligholder sine forpligtigelser i henhold til den indgåede aftale, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 7 dage efter Yourpay har orienteret Kunden herom, er Yourpay berettiget til at spærre Kundens adgang til Yourpay betalingssystem, indtil misligholdelsen er berigtiget.

Hvis der er tale om grov misligholdelse er Yourpay berettiget til, jf. punktet Opsigelse at opsige aftalen for bestandigt.

31.FORTRYDELSESRET

Kunden har som erhvervsdrivende ikke en fortrydelsesret vedrørende den indgåede aftale.

32.FORTROLIGHED OG PERSONDATA

Yourpay og Kunden er forpligtede til at holde enhver oplysning som gives af modparten, fortrolig, Herunder forhold de måtte få kendskab til om den anden part eller dennes forhold i forbindelse med udførelsen af nærværende aftale, herunder dens indhold.

Yourpay er berettiget til at videregive finansielle data vedrørende Kunden til offentlige myndigheder, såfremt myndighederne direkte forespørger dette.

33.KONKURRERENDE VIRKSOMHED

Yourpay indløsningsaftale og betalingssystem må af Kunden ikke benyttes til at drive konkurrende virksomhed, eller bruges til salg af tredjeparts services, medmindre dette er særskilt aftalt med Yourpay.

YourPay stiller en række digitale services til rådighed for IT-virksomheder, der ønsker at tilbyde deres kunder en prisbevist indløsningsaftale.

Intet i aftalen hindrer at Yourpay, moder- eller søsterselskaber driver virksomhed i konkurrence med Kunden, og YourPay er således berettiget til at drive enhver form for virksomhed Yourpay måtte ønske at drive, uagtet dette måtte ske i konkurrence med Kundens virksomhed.

Såfremt Yourpay driver virksomhed i konkurrence med Kunden, må Yourpay ikke misbruge sit kendskab til Kunden, fx til bevist at underbyde kundens løsning.

34.OVERDRAGELSE

Kunden er ikke berettiget til at overdrage adgang til indløsningsaftalen eller YourPay betalingssystem eller oplysning herom til tredjemand, uden Yourpays skriftlige samtykke.

Yourpay er berettiget til at udlicieter drift og services til tredjemand uden Kundens samtykke.

Yourpay er berettiget til at frasælge Kunden og Kundens indløsningsaftale såfremt Yourpay mener dette tilgodeser Kundens behov bedst muligt. Et sådant frasalg må dog ikke forringe Kundens aftalebetingelser.

35.ÆNDRINGER

Yourpay er berettiget til at ændre specifikationer til indløsningsaftalen og betalingssystemet, ligesom Yourpay uden varsel kan ændre sikkerhedsforskrifter og retningslinjer, såfremt dette efter Yourpays vurdering nødvendigt eller hensigtsmæssigt for sikkerheden for Kunden og/eller YourPay platformen.

Yourpay adviserer sådanne ændringer på Yourpays hjemmeside, ligesom YourPay vil udsende en skrivelse til Kunden, der orienterer om ændringer. Yourpay vil så vidt muligt give Kunden en frist, inden de gamle ændringer udfases, men kan ikke garantere for dette.

Nærværende betingelser kan til enhver tid ændres af Yourpay med 1 måneds varsel for igangværende indløsningsaftaler, og med øjeblikkelig virkning for indløsningsaftaler som er under behandling.

Ændringer i nærværende betingelser varsles på Yourpays hjemmeside, og udsendes til Kunden via elektronisk post.

Såfremt Yourpay har varslet væsentlige ændringer i betingelserne, der er til ulempe for Kunden eller til ulempe for Kundens forhold til Yourpay, er kunden beretiget til at opsige aftalen og indløsningsaftalen vil blive afsluttet med restudbetalingen. Såfremt Kunden ikke har opsagt aftalen til udløb af opsigelsesfristen, er Kunden bundet af de nye gældende betingelser for Kunden.

Det er de til enhver tid nyeste forretningsbetingelser der gør sig gældende.

36.TVISTER

Tvister som opstår mellem Yourpay og Kunden, skal til enhver tid afgøres efter dansk ret, medmindre der er tale om lokale betingelser i Kundens land.

Høje Taastrup, Danmark, 1. oktober 2017.