Handelsbetingelser

Nærværende generelle handelsbetingelser sætter rammen omkring forholdet mellem dig som Forretning og Yourpay som din betalingsløsning. Handelsbetingelserne gælder for alle forretninger, der modtager kortbetaling gennem Yourpays betalingssystem.

Definitioner

Kortudsteder:
Forskellige danske banker, som sammen med Kortorganisationen har udstedt kreditkortet.

Kortholder:
Den forbruger, som betalingskortet tilhører.

Kortorganisationerne:
Visa og Mastercard

Handelsbetingelser fra Yourpay

1. Aftalen med Yourpay

Forretningen får ved indgåelse af en aftale med Yourpay mulighed for at modtage betalinger gennem Yourpay.
Servicen udbydes gennem enten en integration, software som kommunikerer med Yourpay eller ved brug af en af Yourpays betalingsterminaler.

Efter aftaleindgåelse yder Yourpay følgende ydelser til Forretningen: behandling af autorisationsforespørgsler, registrering, behandling af kortbetalinger, registrering af betalingsinformation, udbetaling af gennemførte betalinger samt behandling af indsigelser fra kortudsteder og kortholder. Yourpay er godkendt under Finanstilsynet FT-nr. 21187 samt licenseret hos Visa og Mastercard gennem et indløsende samarbejde. Yourpay er PCI DSS 3.2.1 certificeret som Level 1.

2. Ansøgning om en betalingsløsning hos Yourpay

Efter ansøgningen til en betalingsløsning er afgivet, skal forretningen igennem et oprettelsesflow, herunder indsendelse af relevant KYC-dokumentation, før betalingsløsningen kan tages i brug.

Yourpay kan ikke idriftsætte aftalen, før forretningen har indsendt al påkrævet dokumentation, og Yourpay har foretaget en kredit- og risikovurdering af forretningen.

Forretningen får ved ansøgning adgang til Yourpays administrationssystem samt udstedt et testforretnings–ID således, at forretningen har mulighed for at installere modulet på hjemmesiden og foretage de indledende tests af Yourpays betalingsløsning. Et testforretnings-ID er ikke ensbetydende med en aftale.

Aftalen mellem forretningen og Yourpay træder i kraft straks efter Forretningens ansøgning er godkendt af Yourpay. Forretningen informeres gennem udstedelse af et aktivt forretnings-ID.

Yourpay har til enhver tid ret til at afvise en ansøgning hvis kredit- og risikovurdering af forretningen falder uden for Yourpays risikoappetit.

Grundlaget for aftalen er nærværende forretningsbetingelser, ansøgningen herunder indsamlet KYC-dokumentation samt Kortorganisationernes regelsæt.

Aftalen hviler til enhver tid på en acceptabel kredit- og risikovurdering af Forretningen samt dennes ejerkreds. Yourpay har i forbindelse med kredit- og risikovurdering ret til at indhente yderligere oplysninger omkring selskabet og dennes ejer, herunder forespørge VMAS og MATCH for eventuelle tidligere registreringer, samt til enhver tid bede forretningen om nødvendige oplysninger til brug for en løbende vurdering.

Som led i kredit- og risikovurdering forbeholder Yourpay sig ret til uanmeldt at foretage en fysisk inspektion af forretningens lokaler samt lager, herunder forretningsgange, data og servere. Hvor inspektionen medfører uforbeholdne høje omkostninger afholdes disse af forretningen.

Nærværende aftales vilkår er til enhver tid forretningens eget ansvar at overholde og Yourpay indestår ikke for, at forretningen opfylder aftalens betingelser.

3. Ændringer i aftaleforholdet

Ved væsentlige ændringer i forretningsforhold, skal dette straks meddeles Yourpay skriftligt. En væsentlig ændring består af, men er ikke begrænset til, enhver ændring i ejerkreds, bestyrelse eller direktion, registreringsnummer, virksomhedsformål, adresse, kontaktinformationer samt væsentlige ændringer i varesortiment.

Ved væsentlige ændringer af forretningsforhold, foretager Yourpay en ny kredit- og risikovurdering af forretningen. I den forbindelse forbeholder Yourpay sig ret til at ændre aftalens vilkår, såfremt ændringen resulterer i en anden kredit- og risikovurdering. Ændringen meddeles forretningen skriftligt med et varsel på 30 dage.

Yourpay forbeholder sig ret til med øjeblikkelig virkning at ophæve aftalen såfremt risikovurderingen i en væsentlig grad ændres uden dette er meddelt Yourpay med varslet defineret i pkt. 3. Aftalens vilkår.

4. Pris

Forretningens pris er aftalt særskilt mellem Yourpay og Forretningen, og vil fremgå af Yourpays administrationssystem. Alle gebyrer modregnes løbende i forretningens udbetalinger.

Alle priser er opgivet eks. momsafgifter og skatter.

Såfremt forretningen opkræver gebyret for en transaktion hos kortholder, skal dette fremgå tydeligt for kortholder. Det er til enhver tid forretningens ansvar at holde sig orienteret om nationale såvel som internationale regler for opkrævningen af transaktionsgebyret hos kunden, samt at overholde disse.

Hvis forretningen vælger at opkræve gebyret hos kunden, opkræver Yourpay gebyrsatsen af det fulde beløb, som opkræves hos kunden.

Yourpay har ret til med 30 dages varsel at ændre forretningspris for brugen af betalingssystemet.

Prisstigninger vil blive varslet til kunden ved udsendelse af en e-mail til den af kundens kontaktperson oplyste e-mailadresse. Yourpay er forpligtet til at orientere Forretningen bedst muligt om prisændringer og varsel om prisændringer.

Yourpay er berettiget til, med øjeblikkelig virkning at ændre gebyrsatser, såfremt det skyldes globale tilpasninger fra Yourpays leverandører, herunder banker, finansielle regler og Kortorganisationerne.

Forretningen kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning i forbindelse med varsel af prisstigninger. Såfremt Forretningen ikke, inden prisstigningerne har fundet sted, har opsagt aftalen, er Forretningen underlagt Yourpays prisstigning, opsigelse af aftalen skal ske i henhold til det almindelige opsigelsesvarsel, jf. pkt 17.

5. Udbetaling samt rolling reserve

Udbetaling for gennemførte transaktioner sker efter fradrag af gebyr, krediteringer, indsigelser, bøder samt eventuelle reserver.

Udbetalingen frigives efter den i aftalen definerede periode. Det aftalte antal dage tælles som bank dage jf. Finansrådets optegning.

Forretningen kan til enhver tid hente en udbetalingsoversigt i Yourpays administrationssystem og har pligt til inden for rimelig tid at afstemme samt reklamere ved eventuelle uoverensstemmelser.

Yourpay tilbageholder som udgangspunkt ikke en rolling reserve på forretninger kategoriseret som værende af lav risiko.

Yourpay kan anmode om rolling reserve, hvor forretningen i kredit og risikovurdering vurderes at sælge særligt risikobetonede produkter, hvor forretningen modtager et stigende antal indsigelser samt, hvor forretningen ej er i stand til at fremvise dokumentation for levering af solgte ydelser.

Yourpay forbeholder sig ret til på forretningens Yourpay-konto at kræve rolling reserve med tilbagevirkende kraft, såfremt Yourpay iht. normal praksis finder dette nødvendigt.

6. Kreditering

Forretningskreditering af en transaktion til kortholder må kun ske til hel eller delvis udligning af en tidligere gennemført kortbetaling og må aldrig overstige den oprindelige transaktionsværdi.

Forretningen skal anvende samme kort til kreditering, som blev brugt til gennemførelsen af ordren og må alene gennemføres gennem Yourpay såfremt den oprindelige transaktion er gennemført gennem Yourpay.

7. Valuta

Yourpay tilbyder modtagelse af betalinger i verdens mest gængse valutaer. Valutaberegningskursen, der anvendes, hentes dagligt fra Danmarks Nationalbanks hjemmeside, men skal udelukkende ses som vejledende.

Yourpay kan ikke stilles ansvarlig såfremt der måtte opstå kurstab ved anvendelse af Yourpay.

8. Indsigelser

En kortholder har til enhver tid ret til at foretage en indsigelse mod en transaktion håndteret gennem Yourpay. En indsigelse kan f.eks. være resultatet af, at varen ikke er leveret, at beløbet ikke er refunderet ved en annulleret eller returneret ordre, at varen ikke lever op til kundens forventning eller på grund af svindel med kortholders kreditkort.

Ved modtagelse af en indsigelse meddeles dette forretningen skriftligt pr. e-mail til den af forretningen angivne mail.

Indsigelser behandles ens, om disse indgives telefonisk eller på e-mail direkte til Yourpay eller gennem Kortudsteder eller Kortorganisationerne.

Ved en indsigelse er forretningen forpligtet til omgående på Yourpays anmodning at fremsende al relevant dokumentation vedrørende transaktionen. Såfremt forretningen ikke kan bevise sin ret overfor Yourpay, kan Yourpay vælge at returnere betalingen til kortholder samt pålægge forretningen et standardindsigelsesgebyr på kr. 300. Yourpays afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

Forretningen er til enhver tid forpligtet til at yde et højt serviceniveau således, at indsigelser så vidt muligt undgås.
Et højt antal indsigelser kan medføre ekstra gebyrer samt bøder fra Kortorganisationerne til Forretningen og Yourpay. Forretningen vil være ansvarlig for enhver bøde, som gives i forbindelse med indsigelser. Yourpay vil altid opkræve disse bøder direkte ved Forretningen.

9. Selvstændige services

Yourpay udbyder en række selvstændige services, som kan til- og fravælges aftalen. Priserne herfor skal tillægges den eksisterende aftale.

10. Ved fakturering

Ved fakturering af Forretningen er betalingsfristen 7 dage netto, medmindre andet er aftalt.
Ved forsinket betaling er Yourpay berettiget til at opkræve en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned, som fakturaen er overforfalden. Yourpay vil derudover fremsende rykker pr. e-mail til den af forretningen angivne e-mailadresse. I forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser vil forretningen blive pålagt et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver skrivelse.

Såfremt forretningen fortsat ikke har betalt forfaldne fakturaer 10 dage efter afsendelse af første rykkerskrivelse pr. e-mail, eller Yourpay har sendt sit krav mod forretningen til inkasso, er Yourpay endvidere berettiget til at hindre forretningens brug af Yourpays betalingssystem eller foretage regres i forretningens udbetalinger.

Yourpay er berettiget til at viderefakturere enhver form for omkostning, Yourpay måtte have i forbindelse med opkrævning og inddrivelse af Yourpays krav ved Forretningen.

Ved abonnementsperioder faktureres forretningen forud. Forretningen modtager en faktura i forbindelse med opstarten på en faktureringsperiode.

Abonnementsperioder løber som standard i minimum 12 måneder, men kan i visse tilfælde have en længere løbetid.

Yourpay kan stille krav om, at Forretningen skal tilkoble sit betalingskort til Yourpays betalingssystem således, at Yourpay automatisk kan foretage opkrævninger på Forretningens kreditkort i forbindelse med faktureringsperioder.

Yourpay har ret til at foretage løbende tjek på Forretningens betalingskort, herunder foretage reservationer på DKK 1,00 for at validere Forretningens betalingskort.
Yourpay skal frigive tidligere reservationer, inden ny reservation på Forretningens kreditkort må foretages.

11. Modtagelse af betalinger på Forretningens hjemmeside

Efter indgåelse af aftalen får forretningen mulighed for at benytte Yourpays betalingssystem og gateway til at modtage betalinger på dennes hjemmeside.

Gennemførelse består af en autorisation og en betaling. Autorisation er en anmodning til Kortorganisationerne om en bekræftelse på, at kortet er gyldigt samt, at der er penge til rådighed til dækning for det ønskede beløb. I bekræftende fald reserveres beløbet på kortet.

Ved en autorisation skal følgende oplysninger sendes til Yourpay: kortnummer, kortets udløbs tidspunkt samt sikkerhedskode (CVC). Af sikkerhedsmæssige hensyn kan Yourpay stille krav om yderligere oplysninger og data på den enkelte transaktion.

Betalingen gennemføres ved, at forretningen anmoder Yourpay om at hæve det reserverede beløb.

Forretningen er efter dansk lovgivning først berettiget til at gennemføre betalingen, når ydelsen er klar til afsendelse eller levering. Ved gennemførelse påhviler det forretningen at udlevere en kvittering til kortholder.

Enhver autorisation af betalinger skal ske gennem et SSL-sikret vindue. Ved anvendelse af Yourpays Hosted Flow har Yourpay sikret, at vinduet er SSL-sikret.

12. Flere domæner

Yourpay giver mulighed for at tilknytte flere domæner til aftalen.

Forretningen er dog alene berettiget til at oprette adgang til betalingssystemet gennem hjemmesider, som er omfattet af og godkendt under forretningens aftale. En oprettelse fra andre domæner vil opfattes som en væsentlig misligholdelse af aftalen og kan resultere i en øjeblikkelig ophævelse af aftalen.

Yourpay er til enhver tid berettiget til at analysere trafikdata, herunder HTTP og HTTPS, sendt af forretningen til Yourpay.

13. Implementering af Yourpay

Yourpay stiller så vidt muligt moduler og vejledninger til rådighed til implementering af Yourpays betalingssystem, men det er til enhver tid Forretningens egen opgave at gennemføre implementeringen af sådan kode på egen hjemmeside.

Yourpay kan ikke stilles til ansvar for fejl eller mangler i koden herunder heller ikke følgefejl, som opstår i forbindelse med implementeringen af koden på Forretningens hjemmeside.

14. Modtagelse af betalinger gennem forretningens terminal

Forretningen må kun benytte udstyr til modtagelse af betalinger, som er godkendt af Yourpay. Udstyret skal opstilles i overensstemmelse med eventuelle medfølgende bestemmelser.

Forretningen skal altid anvende en godkendt software version i terminaludstyret.
Medmindre andet aftales, sker betaling af terminaludstyret, når aftalen er godkendt, og inden terminal afsendes.

15. Returnering og reklamation ved køb af terminaludstyr

Udstyret kan returneres senest 14 dage efter levering, hvis Forretningen ikke er tilfreds med det leverede og på betingelse af, at varerne er ubeskadigede, ubrugte og i originalemballage, og at returneringen sker for kundens regning og risiko.

Reklamation over mangler skal ske straks og senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret og senest 12 måneder efter levering. Reklamation skal ske skriftligt og med begrundelse og dokumentation. Ved for sen eller mangelfuld reklamation bortfalder kundens krav mod Yourpay.

Ved mangler kan Yourpay vælge at omlevere eller afhjælpe, og sker det inden for rimelig tid, bortfalder Forretningens ret til at hæve eller rejse betalingskrav mod Yourpay. Er en reklamation uberettiget, kan Yourpay fakturere kunden for omkostninger til undersøgelse, omlevering og/eller afhjælpning.

Yourpay giver ingen garanti i forhold til det solgte udstyr, som kunden straks skal undersøge ved modtagelsen.

16. Udlejning af terminaludstyr

Ved udlejning er udstyret Yourpays ejendom. Forretningen er ikke berettiget til at sælge, lease, pantsætte, dele eller på anden vis overdrage udstyret til tredjemand.

Ved oprettelse af lejeaftalen angives det formål terminalen skal anvendes til. Det lejede produkt må ikke anvendes til andre formål eller til salg af andre ydelser end de beskrevne ved aftalens oprettelse.

Forretningen er forpligtet til at behandle det udlejede produkt med den nødvendige omhu. Hvis produktet beskadiges eller bortkommer skal Yourpay informeres straks. Forretningen er i den forbindelse ansvarlig for enhver udgift samt ethvert erstatningsansvar, som følger af beskadigelsen eller bortkommelsen.

Hvis Produktet bliver defekt på grund af forkert brug, ikke-normal håndtering, tab eller beskadigelse af Produktet, ikke-autoriserede indgreb eller ændringer, tab af væsker på Produktet, vandalisme, tyveri, brand, oversvømmelse, lynnedslag eller omstændigheder relateret til Forretningens fysiske miljø, fx statisk elektricitet, defekte kabler, fejl i netværksforbindelse, manglende strømforsyning, kommunikationslinjer o.l., er Forretningen ansvarlig for skaden, og Yourpay er berettiget til at fakturere Forretningen for reparationer og Erstatningsydelser.

Ved forsinket eller manglende tilbagelevering af udstyr er Yourpay berettiget til at tilbageholde Forretnings omsætning, og således foretage udligning af de skyldige beløb grundet for sen tilbagelevering i forretningens tilgodehavende.

17. Databerigelse af Yourpays Fraud Detection

I forbindelse med Forretningens brug af Yourpays betalingssystem sendes der fra Forretningen en række data, som fortæller Yourpay om kortholder i forbindelse med betalingen.

De af Forretningen delte data gør ikke kortholder identificerbar, men forbedrer Forretningens brug af Yourpays Fraud Detection. Yourpay sammenholder de af Forretningen leverede data vedrørende kortholder med data fra kortudstederen for, hvorvidt disse stemmer overens.

Ud fra fremsendte data beregner Yourpay en statistik på risikoen for, at der begås økonomisk kriminalitet af kortholder. Forretningen har ikke krav på at kende den præcise beregningsmodel for Yourpays Fraud Detector, men Yourpay stiller så vidt mulig information til rådighed for Forretningen.

18. Opsigelse og ophævelse af aftalen

Forretningen kan opsige aftalen med Yourpay uden varsel, hvorimod Yourpay har mulighed for at opsige Forretningens aftale med et varsel på 30 dage, medmindre grov misligholdelse af aftalen gør sig gældende.

Opsigelsen af forretningen skal ske skriftligt til den af forretningen angivne e-mailadresse.

Kortorganisationerne kan vælge at ophæve aftalen af egen drift med et omgående varsel. Yourpay er ikke ansvarlig for eventuelle tab i den forbindelse.

Såfremt Forretningen væsentligt misligholder sine forpligtigelser i henhold til den indgåede aftale, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 14 dage efter Yourpay har orienteret Forretningen herom, er Yourpay berettiget til at spærre Forretningens adgang til Yourpays betalingssystem, indtil misligholdelsen er afhjulpet.

Hvis der er tale om gentagende misligholdelse eller grov misligholdelse, herunder et efter Yourpays skøn for stort antal indsigelser, er Yourpay berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkeligt varsel.

Aftalen kan opsiges omgående såfremt en ændret kredit- og risikovurdering giver anledning hertil.

19. Oppetid

Yourpay bestræber sig på til enhver tid at have en så høj oppetid som muligt. Der kan, grundet internettets opbygning og struktur, ikke garanteres en oppetid. Yourpays betalingssystems oppetid målt over tre måneder er under normale omstændigheder 99.99%.

For at sikre ægtheden af målinger foretaget af Yourpays betalingssystems oppetid, har Yourpay hyret tredjepartsvirksomheden Site24x7 ved Zoho Corp til hvert halve minut at foretage oppetidsmålinger. Site24x7 foretager oppetidsmålinger fra multiple målestationer i hele verden, hvorfor oppetiden af Yourpays betalingssystem udregnes.

Yourpay stiller så vidt muligt, data til rådighed på hjemmesiden om oppetid. Yourpay skal løbende sikre, opdatere og vedligeholde platformen, hvilket kan kræve kortvarige udfald eller forøgede svarperioder.

Yourpay kan ikke stilles til ansvar, hvis systemet mod forventning har uforudset nedetid, medmindre det skyldes grov uagtsomhed fra Yourpay.

20. Sikkerhed og kontrol heraf

Enhver databehandling, herunder dataoverførsel i betalingssystemet af kortdata fra Forretningen til Yourpay sker på SSL-sikrede linjer med et certifikat udstedt af den Amerikanske sikkerhedsvirksomhed COMODO.

Yourpay forpligter sig til at opbevare alle kortdata i krypteret form, således de ikke uden en hemmelig nøgle kan aflæses af udefrakommende.

Yourpays platforme og IT-systemer er sikkerhedsgodkendt og compliant efter PCI-standarden af en PCI-certificeret IT-sikkerhedsvirksomhed. Systemerne gennemgår løbende sikkerhedstjek og sikkerhedstests for at sikre, at Yourpays systemer til enhver tid lever op til gældende lovpligtige standarder.

Yourpays servere og netværk scannes løbende for usikkerheder med henblik på at højne sikkerheden for herunder at hindre, at tredjepart uberettiget opnår adgang til Yourpays platform.

21. Ved systemindtrængen

Yourpay vil, så vidt muligt, optimere sikkerheden for at sikre mod ethvert misbrug af ydelser, men kan ikke garantere, at misbrug og/eller utilsigtet indtrængen i Yourpays platforme ikke kan forekomme.

Yourpay forpligter sig til hurtigst muligt at lukke enhver form for utilsigtet indtrængen og orientere officielle myndigheder, datamyndigheder, finansielle myndigheder samt Forretningen om, at Forretningens data kan være blevet kompromitteret, såfremt mistanke herom opstår.

Såfremt Forretningen mistænker, at der er foretaget misbrug af ét eller flere kortdata, af Yourpay eller at Forretningens kundes kortdata er blevet misbrugt som følge af en betaling gennem Yourpay, er Forretningen forpligtet til straks at orientere Yourpay herom.

Forretningen skal ydermere orientere Yourpay, hvis Forretningens egne IT-systemer og/eller kildekode kan være blevet kompromitteret, hvorefter Yourpay vil være Forretningen behjælpelig med at sikre, at Forretningens fremadrettede adgang til Yourpay forbliver sikker.

Yourpay har ret til at bede et eksternt sikkerhedsfirma om at undersøge systemet for at finde kompromitteringen samt årsager og følgeskader.

Såfremt Yourpay bliver bekendt med, at Forretningen misbruger Yourpay, overtræder sikkerhedsforskrifter og/eller retningslinjer udstedt af Yourpay, eller som er i strid med dansk lov, og/eller loven som er gældende i landet, hvorfra betalingen gennemføres, kan Yourpay hindre Forretningens fortsatte brug af betalingssystemet. Såfremt Yourpay finder det nødvendigt for at opretholde sikkerheden, er Yourpay også berettiget til at udelukke enkeltpersoner fra brugen af Yourpay.

Yourpay fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt Forretningen ikke overholder sikkerhedsforskrifter og/eller retningslinjer, som udstedes af Yourpay. Forretningen er ansvarlig for ethvert tab, herunder bøder, Yourpay måtte blive pålagt.

22. Videregivelse af kortdata

Forretningen er som udgangspunkt ikke berettiget til at opbevare eller videresende kortdata til egne eller tredjemands servere, medmindre modtageren, herunder også kunden selv, er særskilt PCI-certificeret.

Såfremt forretningen ønsker selv at behandle eller lagre kortdata, skal Yourpay underrettes herom.

Forretningen skal derudover dokumentere forretningsgange for behandling af data samt fremsende PCI-certifikat fra en godkendt leverandør. Det er forbudt for forretningen at udveksle herunder sælge kortdata med andre end Yourpay.

Såfremt Yourpay opdager, at Forretningen selv opbevarer eller sælger kortdata, vil Yourpay straks orientere relevante myndigheder samt foretage en øjeblikkelig ophævelse af aftalen.

23. Backup

Yourpay og Yourpays samarbejdspartnere foretager løbende backup af alle data og systemer, som drives af Yourpay. Backuppen udføres, krypteres og opbevares efter overensstemmelse med betingelserne for VISA og Mastercards PCI-certificering.
Yourpay kan ikke stilles til ansvar for bortkomne data, men skal så vidt det er muligt, genskabe alt bortkommet data.

Forretningen har ikke mulighed for at rette krav mod Yourpay i anledning af datatab eller utilgængelighed af data i Yourpay.

Såfremt forretningens data bortkommer på baggrund af forhold, som Yourpay ikke er ansvarlig for, herunder forretningens egne forhold, kan Yourpay ikke være forretningen behjælpelig med reetablering af data. Forretningen opfordres til selv at foretage løbende backup af sine egne data.

24. Kontakt til Forretningen

Forretningen accepterer, at Yourpays til den af Forretningen oplyste e-mailadresse løbende sender information vedrørende ændringer og nyheder omkring Yourpay.

Såfremt Forretningen ikke ønsker henvendelser tilsendt ved elektronisk post, skal forretningen skriftligt meddele Yourpay dette.

25. Lovlighed

Yourpay overholder den til enhver tid gældende danske lovgivning, endvidere krav fra de tilknyttede Kortorganisationer samt PCI-standarden.

Forretningen er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende danske og lokale lovgivning, samt Yourpays betingelser for brugen af Yourpays betalingssystem. Herunder også regler for betalings-modtagere i PCI-standarden.

Yourpay kan ikke stilles til ansvar over for lovgivning i andre lande, som forretningen er underlagt. Yourpay kan ikke gøres ansvarlig for lovligheden af Forretningens brug af betalingssystemet og/eller indholdet af de af Forretningen indsendte data i forbindelse med betalingsløsningen. Det er Forretningens eget ansvar at overholde lovgivning over for Forretningens kunder, myndigheder og tredjemand.

Yourpay friholdes for ethvert krav fra Forretningen, som tredjemand eller offentlige myndigheder måtte rejse mod Yourpay i anledning af påstående krænkelser af tredjemandsrettigheder og/eller Forretningens overtrædelse af gældende lovgivning eller betingelser stillet af Yourpay. Yourpay kan i sådanne tilfælde med øjeblikkelig virkning hindre Forretningens brug af Yourpays betalingssystem.

Såfremt Yourpay orienteres om, at Forretningen ikke overholder kortreglerne, har misbrugt kortdata eller at offentlige myndigheder stiller krav mod Forretningen, kan Yourpay bremse udbetaling eller kræve sikkerhed i Forretningens udbetaling for at sikre Yourpay mod økonomiske tab i forbindelse med eventuelle tvister mellem Forretningen og tredjemand.

26. Rettigheder

Yourpay ejer alle ophavsrettigheder, herunder også alle rettigheder til kode, som benyttes til opkobling til Yourpay samt alt øvrigt materiale, som stilles til rådighed for Forretningen i forbindelse med adgangen til Yourpay.

Forretningen opnår udelukkende en tidsbegrænset og ikke eksklusiv adgang og/eller brugsret til kode og materiale fra Yourpay. Forretningen er ikke berettiget til at kopiere koden og overtager ikke rettighederne til udleveret kode, selvom det omskrives til andet kodesprog end det af Yourpay anvendte format.

Forretningens krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

27. Konkurrerende virksomhed

Yourpays indløsningsaftale og betalingssystem må af Forretningen ikke benyttes til at drive konkurrerende virksomhed eller bruges til salg af tredjepartsservices, medmindre dette er særskilt aftalt med Yourpay. Yourpay stiller en række digitale services til rådighed for IT-virksomheder, der ønsker at tilbyde deres forretninger en prisbevidst indløsningsaftale. Intet i aftalen hindrer, at Yourpay, moder- eller søsterselskaber driver virksomhed i konkurrence med Forretningen, og Yourpay er således berettiget til at drive enhver form for virksomhed, Yourpay måtte ønske at drive, uagtet dette måtte ske i konkurrence med Forretningens virksomhed. Såfremt Yourpay driver virksomhed i konkurrence med Forretningen, må Yourpay ikke misbruge sit kendskab til Forretningen, fx til bevidst at underbyde forretningens løsning.

28. Overdragelse af aftale

Forretningen er ikke berettiget til at overdrage adgang til indløsningsaftalen eller Yourpays betalingssystem eller oplysning herom til tredjemand, uden Yourpays skriftlige samtykke.

Yourpay er berettiget til at udlicitere drift og services til tredjemand uden Forretningens samtykke.

Yourpay er berettiget til at frasælge Forretningen og Forretningens indløsningsaftale, såfremt Yourpay mener dette tilgodeser Forretningens behov bedst muligt. Et sådant frasalg må dog ikke forringe Forretningens aftalebetingelser.

29. Fortrolighed og persondata

Yourpay og Forretningen er forpligtede til at holde enhver oplysning, som gives af modparten fortrolig, herunder forhold de måtte få kendskab til om den anden part eller dennes forhold i forbindelse med udførelsen af nærværende aftale, herunder dens indhold.

Ved indgåelse af aftalen indsamler Yourpay en række persondata.

Yourpay foretager registreringen af disse oplysninger med det formål at kunne levere en betalingsløsning i henhold til ovennævnte betingelser. Oplysningerne registreres hos Yourpay og opbevares i løbende kundeforhold. Når samarbejdet ophører, opbevares oplysningerne på ubestemt tid med det formål, at opretholde et højt sikkerhedsniveau.

Når der indsamles oplysninger via vores website, sikrer Yourpay, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke således, at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Oplysninger afgivet til Yourpay sælges på ingen måde til tredjemand. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi din e-mailadresse. E-mailadressen videregives ikke til andre med mindre, du har givet samtykke hertil.

Såfremt offentlige myndigheder, herunder domstolene, retter henvendelse med anmodning om udlevering af oplysninger, vil Yourpay efter omstændighederne foranledige oplysningerne udleveret i henhold til gældende lovgivning.

Yourpay opbevarer de indhentede oplysninger i 5 år, hvorefter de automatisk slettes.

Som registreret hos Yourpay, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven.

I det omfang, der i forbindelse med nærværende aftale behandles persondata på vegne af Forretningen, handler Yourpay og Yourpays eventuelle underleverandører alene efter instruks fra Forretningen. Yourpay træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Yourpay skal på Forretningens anmodning give Forretningen tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at sådanne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Forretningen afholder enhver omkostning i denne forbindelse, herunder for Yourpays tidsforbrug.

30. Ændringer

Yourpay er berettiget til at ændre specifikationer til betalingssystemet, ligesom Yourpay uden varsel kan ændre sikkerhedsforskrifter og retningslinjer, såfremt dette efter Yourpays vurdering nødvendigt eller hensigtsmæssigt for sikkerheden for Forretningen og/eller Yourpay-platformen.

Yourpay adviserer sådanne ændringer på Yourpays hjemmeside, ligesom Yourpay vil udsende en skrivelse til Forretningen, der orienterer om ændringer. Yourpay vil så vidt muligt give Forretningen en frist, inden de gamle ændringer udfases, men kan ikke garantere for dette. Nærværende betingelser kan til enhver tid ændres af Yourpay med 30 dages varsel for igangværende aftaler, og med øjeblikkelig virkning for aftaler, som er under behandling.
Ændringer i nærværende betingelser varsles på Yourpays hjemmeside, og udsendes til Forretningen via elektronisk post.

Såfremt Yourpay har varslet væsentlige ændringer i betingelserne, der er til ulempe for Forretningen eller til ulempe for Forretningens forhold til Yourpay, er forretningen berettiget til at opsige aftalen. Såfremt Forretningen ikke har opsagt aftalen til udløb af opsigelsesfristen, er Forretningen bundet af de nye gældende betingelser for Forretningen.
Det er de til enhver tid nyeste forretningsbetingelser, der gør sig gældende.

31. Ansvar

Forretningen og Yourpay er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.

Yourpays erstatningsansvar over for Forretningen kan uanset graden af Yourpays uagtsomhed, herunder erstatningsansvar for skade, aldrig overstige et beløb svarende til det af Forretningen betalte vederlag for de seneste 12 måneder, før skaden indtrådte.

Yourpay kan endvidere ikke drages til ansvar for Forretningens indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til tab af indtjening, tabt avance, tab af goodwill og/eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført forretningen af tredjemand, tab af data og øvrige følgeskader sket i forbindelse med brugen af Yourpay. Ansvarsfraskrivelsen gælder også Yourpays produktansvar i det omfang ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

32. Force Majeure

Yourpay kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, nedetid, eller skade, som Forretningen måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at Yourpay er ramt af force majeure.

Som force majeure henregnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, lockout, strejke, brand, stormflod, tornado, flodbølge, kommunikationsnedbrud, lokale og globale restriktioner, virus- eller hackerangreb, servernedbrud, fejl i datakommunikation, strømsvigt eller anden form for force majeure fra Yourpays serviceleverandører.

Yourpay skal så vidt muligt stille et offline datasystem til rådighed for Forretningen, således Forretningens betalinger kan registreres, men først behandles efterfølgende. Yourpay kan ikke stilles til ansvar for enhver brug eller tab som følge af brugen heraf.

33. Handelsbetingelser fra samarbejdspartner

Yourpay samarbejder med en række partnere, som udbyder deres produkt i forlængelse af aftalen mellem Forretningen og Yourpay. Ved tilvalg af Partnerens ydelser, er det dennes handelsbetingelser, som for tilvalgsydelsen gør sig gældende.

Yourpay kan ikke gøres ansvarlig for aftaler indgået mellem Forretningen og en 3. part.

34. Tvister

Tvister, som opstår mellem Yourpay og Forretningen, skal til enhver tid afgøres efter dansk ret medmindre, der er tale om lokale betingelser i Forretningens land.

Tvister skal afgøres ved et af Yourpay valgt værneting i Danmark.

Høje Taastrup, Danmark, 15. november 2019.